Styczeń
14
05:22
Imieniny:
Feliksa, Hilarego, Martyny
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Categories
Aktualności
Nawożenie
Ochrona
Okopowe
Oleiste
Prawo
Relacje
Rynek
Technika
Zboża

Partner portalu

Odmiany pszenicy ozimej wyniki PDOiR

Mgr inż. Andrzej Najewski COBORU, Słupia Wielka

Pszenica ozima uprawiana jest w Polsce na 1,9 mln hektarów. Największy udział w zasiewach zbóż (z mieszankami) ma w województwach dolnośląskim, opolskim i małopolskim, najmniejszy w podlaskim, mazowieckim i łódzkim.

W Polsce pszenica orkisz jest uprawiana głównie w gospodarstwach ekologicznych

W Polsce pszenica orkisz jest uprawiana głównie w gospodarstwach ekologicznych

W     2012 r. krajowy rejestr pszenicy ozimej poszerzył się o dziewięć nowych odmian, w tym trzy jakościowe (Astoria, Estivus, Praktik) oraz sześć odmian z grupy B (Forum, KWS Magic, Patras, Platin, Speedway, Tulecka). Z krajowej hodowli pochodzą tylko odmiany Astoria i Tulecka. Na wniosek hodowcy w 2011 r. skreślono dwie odmiany: Finezja (grupa A) oraz Clever (grupa B), a na początku bieżącego roku pastewną Izydę. Obecnie w krajowym rejestrze pszenicy zwyczajnej ozimej znajdują się 83 odmiany, w tym 41 należy do grupy technologicznej jakościowej (A), 32 – do chlebowej (B), 8 – do pszenicy pozostałej w tym pastewnej (C) oraz dwie na ciastka (K). W ciągu ostatnich lat systematycznie zwiększa się w krajowym rejestrze udział odmian zagranicznych, obecnie wynosi 55%.
Na początku bieżącego roku do krajowego rejestru wpisano pierwszą polską odmianę orkiszu ozimego Rokosz. Pszenica orkisz jest jednym z najstarszych gatunków pszenicy, choć obecnie jej areał uprawy jest niewielki. W Polsce uprawą pszenicy orkisz zajmują się głównie gospodarstwa ekologiczne, a na rynku najbardziej popularne są odmiany niemieckie. W porównaniu z odmianami pszenicy zwyczajnej, pszenica orkisz plonuje znacznie gorzej. Cechuje się ponadto niewymłacalnym ziarnem, stąd po omłocie dodatkowym zabiegiem jest wydzielenie ziarna z kłosków (odplewianie). W ostatnich latach wzrost zainteresowania pszenicą orkisz wynika z unikatowych walorów smakowych i żywieniowych tego zboża. Ziarno orkiszu wykorzystywane jest m. in. do produkcji mąki, kaszy, płatków, makaronu, pieczywa, a także innych wyrobów.
W doświadczeniach rejestrowych nowa odmiana orkiszu była porównywana z pszenicą zwyczajną Tonacja, a w roku 2011 także z niemiecką odmianą orkiszu Zollernspelz. W porównaniu do odmiany Zollernspelz Rokosz wykazuje wyższy plon ziarna brutto (z kłoskami) i netto. Z kolei odmiana Zollernspelz ma większą zawartość białka w ziarnie i więcej glutenu.
Przy wyborze odmiany zasadniczym kryterium jest wielkość oraz jakość plonu. Odmiany rejestrowane w ostatnich kilku latach wniosły istotny postęp, głównie w zakresie plenności. Obecnie najlepiej plonujące odmiany jakościowe niewiele ustępują plennością odmianom chlebowym i pastewnym. Dlatego największe zainteresowaniem cieszą się odmiany z grupy A i częściowo także z B, natomiast znaczenie odmian pastewnych jest niewielkie. Postęp w jakości wyraża się m.in. dużą liczbą nowych odmian w grupie A. Wprawdzie w 2012 r. w grupie odmian jakościowych przybyły tylko trzy nowe odmiany, jednak pod względem wartości wypiekowej wyróżnia się zwłaszcza Astoria, która tylko w jednej cesze (na siedem) nie spełnia wymagań grupy E.
Zima w sezonie 2011/2012 pokazała, jak ważnym kryterium wyboru odmiany jest mrozoodporność. Postęp hodowlany w tej cesze jest niestety niewystarczający. W I dekadzie lutego minimalne temperatury przy gruncie w większości rejonów Polski wynosiły znacznie poniżej –20°C, a lokalnie nawet poniżej –30°C. Tak niskie temperatury połączone z brakiem okrywy śnieżnej spowodowały znaczne wymarzanie roślin. Wiosną, po ruszeniu wegetacji, na osłabione po zimie rośliny niekorzystnie wpłynęły również duże różnice temperatur między dniem a nocą. Z powodu złego przezimowania zdyskwalifikowano blisko 40% doświadczeń PDOiR z pszenicą, w których wymarzła co najmniej połowa badanych odmian. Dotychczasowe oceny mrozoodporności na ogół znajdują potwierdzenia w tegorocznych wynikach przezimowania.
Przy wyborze odmiany, w zależności od warunków uprawy i poziomu intensywności, istotne mogą być też takie cechy, jak: odporność na wyleganie, zdrowotność, odporność na porastanie, niskie pH gleby i inne. Zarejestrowane odmiany pszenicy ozimej różnią się dość znacznie pod względem większości cech rolniczych. Dlatego analiza wyników doświadczeń PDOiR umożliwia wybór odmiany najbardziej odpowiedniej do uprawy w danym gospodarstwie. Dla zminimalizowania ryzyka nietrafnego wyboru odmiany można w gospodarstwie uprawiać kilka odmian różniących się pod względem ważnych cech (np. mrozoodporności).

W ubiegłym sezonie największy udział w nasiennictwie miała krajowa Muszelka

W ubiegłym sezonie największy udział w nasiennictwie miała krajowa Muszelka

W ubiegłym sezonie w produkcji nasiennej dominowały odmiany jakościowe (42%) i chlebowe (30%). Największy udział w nasiennictwie miały odmiany krajowe: Muszelka (9,5%) i Bamberka (7,6%), dość duży miały również Bogatka, Banderola i Tonacja. Udział pozostałych odmian nie przekraczał 3%. W pszenicy ozimej stosunkowo duże znaczenie w kwalifikacji polowej mają odmiany ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), w 2011 r.
łączny udział tych odmian wynosił 27%. Część z nich jest badana w poszczególnych województwach w ramach systemu PDOiR.
W trafnym wyborze odmiany, ze względu na dużą liczbę dostępnych na rynku odmian (zarówno z krajowego rejestru, jak i z CCA), pomocne są „Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa (LZO)”. Dla pszenicy ozimej w każdym województwie rekomendowanych jest od 6 do 16 odmian, które powinny się najlepiej sprawdzać w lokalnych warunkach.
W tabeli 1 przedstawiono ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe zarejestrowanych odmian pszenicy ozimej. Pominięto jedynie 7 odmian (Fregata, Muza, Olivin, Zawisza, Sława, Slade i Mikula), które nie były już badane w ostatnich trzech latach. Dodatkowo zamieszczono także wyniki odmiany Komnata (jedyna pszenica ozima durum w KR), która badana jest łącznie z odmianami pszenicy zwyczajnej, więc wyniki cech rolniczych są w pełni porównywalne.

Charakterystyka odmian wpisanych do krajowego rejestru w 2012 roku

ASTORIA – odmiana jakościowa (grupa A). Plenność średnia, mrozoodporność mała (3°), odporność na septoriozę liści i brunatną plamistość liści dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia, na mączniaka prawdziwego dość mała. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ESTIVUS – odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dość dobra, mrozoodporność mała (3,5°), odporność na rdzę brunatną duża, na mączniaka prawdziwego i brunatną plamistość liści dość duża, na choroby podstawy źdźbła, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

PRAKTIK – odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra, mrozoodporność mała (3,5°), odporność na rdzę brunatną duża, na mączniaka prawdziwego dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska Sp. z o.o.

FORUM – odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo dobrej, mrozoodporność mała (3,5°), odporność na rdzę brunatną i septoriozę liści dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, septoriozę plew, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

KWS MAGIC – odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra, mrozoodporność mała do bardzo małej (2,5°), odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na septoriozę liści duża, na mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła i septoriozę plew średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska Sp. z o.o.
PATRAS – odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo dobrej, mrozoodporność dość mała (4°), odporność na mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, septoriozę liści i septoriozę plew średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
Pełnomocnik hodowcy: DSV Polska Sp. z o.o.

PLATIN – odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo dobrej, mrozoodporność dość mała (4°), odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła średnia, na mączniaka prawdziwego dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała do bardzo małej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

SPEEDWAY – odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo dobrej, mrozoodporność mała do bardzo małej (2,5°), odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na mączniaka prawdziwego i septoriozę liści duża, na brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła i septoriozę plew średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

TULECKA – odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra, mrozoodporność mała (3°), odporność na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła i septoriozę plew średnia, na mączniaka prawdziwego dość mała. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania i zawartość białka dość mała. Ilość glutenu średnia, wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ROKOSZ – pierwsza polska odmiana pszenicy orkisz w krajowym rejestrze. Plon ziarna brutto (z kłoskami) niższy o 7–10%, a plon ziarna netto o ponad 30% w porównaniu do odmiany pszenicy zwyczajnej Tonacja. Odporność na rdzę brunatną duża, na septoriozę plew dość duża, na mączniaka prawdziwego i fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny bardzo wysokie, o małej do bardzo małej odporności na wyleganie.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. – Grupa IHAR

Tabela 1. Ważniejsze cechy odmian pszenicy ozimej (wg COBORU)

Odmiana

Rok rejestracji

Plon ziarna a1

Plon ziarna a2

Mrozoodporność

Masa 1000 ziaren

Gęstość ziarna

Porastaniekłosie

Liczba opadania

Zawartość białka

Ilość glutenu

Wskaźnik SDS

Wysokość roślin

Wyleganie

Choroby podst. źdźbła

Mączniak prawdziwy

Rdza brunatna

Brunatna plamistość liści

Septorioza liści

Septorioza plew

Fuzarioza kłosów

Dojrzałość woskowa

grupa A

Akteur

2007

77,9

88,7

3,5

43,8

6

5

9

9

8

8

99

+

 

+

   

+

+

 

Alcazar

2006

73,6

83,9

2,5

39,3

2

5

7

5

7

5

78

+

 

+

+

     

 

Arkadia

2011

78,0

92,4

5,5

43,9

5

5

7

5

7

5

96

 

+

   

Askalon

2009

80,7

91,8

3

40,6

4

5

8

5

8

4

86

+

   

+

 

+

     

Astoria

2012

77,7

89,2

3

46,5

6

6

7

7

8

8

98

   

 

+

+

     

Baletka

2009

77,3

89,1

3,5

38,4

5

6

6

5

7

4

89

+

 

   

Bamberka

2009

78,2

90,7

3,5

46,0

6

6

8

7

8

6

91

                 

Bockris

2010

80,5

91,6

2,5

45,9

5

5

6

5

7

5

96

                 

Boomer

2006

79,5

91,3

3

40,7

5

6

9

5

7

5

81

+

 

+

+

+

     

Estivus

2012

80,2

91,6

3,5

41,7

6

5

8

5

7

6

90

+

 

+

+

+

       

Figura

2007

77,2

90,2

4,5

43,4

5

5

6

5

7

6

100

   

         

Kepler

2010

82,5

94,5

2,5

46,0

5

5

8

5

7

5

83

+

 

+

+

 

+

 

+

+

Kohelia

2008

74,9

87,3

5

45,7

5

5

7

5

8

5

98

– –

 

           

Kranich

2009

79,6

90,7

2,5

39,4

4

5

9

6

8

6

85

   

+

+

 

+

+

+

 

Kredo

2010

81,5

91,9

2

41,4

3

5

7

5

7

5

80

+

 

+

+

 

+

+

   

Legenda

2005

78,4

91,2

6

43,5

6

3

8

7

7

7

110

 

+

 

+

+

+

+

 

Linus

2011

82,1

95,2

3

40,5

4

5

6

5

6

6

85

+

   

+

         

Ludwig

2006

79,4

91,2

4

46,8

6

3

7

7

7

7

106

 

     

+

+

Naridana

2006

74,9

85,4

4,5

42,9

6

4

7

6

8

6

88

 

 

   

Natula

2009

79,6

89,8

4,5

44,5

5

5

7

6

8

5

99

   

+

     

+

   

Operetka

2010

79,8

92,0

2,5

44,1

5

5

7

5

7

6

93

   

+

         

Ostka Strzel. o/

2006

73,8

86,1

4,5

40,8

5

4

9

8

9

6

97

     

 

+

 

Ostroga o/

2008

79,0

89,2

5

47,7

5

6

6

6

8

6

93

 

+

+

+

+

+

+

+

Oxal

2011

80,6

94,0

2,5

42,6

5

5

6

5

8

4

91

 

+

+

+

+

+

+

+

+

Praktik

2012

80,7

92,0

3,5

37,6

6

6

7

5

8

4

82

+

 

+

+

         

Rywalka

2003

70,2

80,3

5

43,1

6

7

9

6

8

7

98

+

 

     

 

+

Sailor

2011

81,0

94,2

4,5

44,2

6

5

6

6

5

7

97

   

       

Skagen

2009

79,5

90,8

4

43,7

5

6

9

7

8

6

91

 

+

+

+

+

 

+

Smuga

2004

75,8

87,4

5,5

44,3

5

5

8

6

7

8

101

 

 

 

Sukces

2001

74,1

84,1

2,5

44,3

6

5

8

6

8

6

94

+

   

+

+

     

+

Tonacja

2001

75,5

87,8

5,5

45,0

6

5

6

6

7

7

98

+

 

 

+

+

+

+

Torrild

2010

76,0

87,9

3,5

41,2

5

5

8

7

8

6

88

   

+

           

Trend

2003

76,7

88,5

1

42,2

4

4

9

5

7

6

81

+

 

+

 

   

Türkis

2006

74,3

88,2

4,5

40,7

5

5

8

6

7

6

88

   

+

         

Turnia

2001

73,9

87,1

4,5

43,8

5

5

8

5

9

6

104

 

     

Wydma

2005

74,5

86,2

4,5

40,2

6

5

8

6

7

6

91

   

 

     

Zyta

1999

74,4

84,6

2,5

44,7

6

5

8

7

9

7

105

   

 

+

       

grupa B

Anthus

2006

76,1

87,7

4

41,0

6

5

8

5

7

5

87

   

+

     

+

+

 

Banderola

2010

80,7

92,7

2

45,6

5

5

7

4

8

4

85

 

+

+

 

 

Batuta

2006

77,2

88,1

5,5

44,7

5

5

8

5

7

6

95

     

+

         

Bogatka

2004

75,8

87,9

5

47,9

5

5

8

6

7

8

96

   

       

Bystra

2009

78,4

89,2

2,5

39,7

3

6

8

5

6

3

78

+

   

+

         

Dorota

2004

69,4

85,7

4

37,4

6

5

8

4

7

5

83

   

 

+

 

Fidelius

2010

78,0

90,5

4

42,8

5

5

8

4

8

4

93

+

+

 

 

Forum

2012

81,5

93,9

3,5

41,5

5

5

6

5

6

6

84

+

   

+

 

+

     

Garantus

2007

75,8

88,5

3

36,7

7

6

8

6

6

7

86

+

               

Jantarka

2010

78,0

89,0

4,5

45,4

4

5

7

5

5

5

93

     

+

 

+

   

Jenga

2008

80,4

92,0

3

39,7

5

5

6

5

6

6

84

       

+

+

+

   

Kampana

2009

75,1

88,0

2,5

38,4

3

5

6

5

7

6

74

   

+

   

 

Kobiera

2003

72,7

87,4

6

39,4

6

5

9

5

6

7

95

   

+

+

 

Kris

2000

72,3

85,6

2,5

38,6

5

6

8

4

7

5

78

+

 

+

   

+

KWS Dacanto

2011

81,9

93,2

2

43,5

5

5

8

4

8

4

87

     

+

+

+

 

+

KWS Magic

2012

85,9

96,4

2,5

39,1

5

6

8

6

7

4

84

+

 

+

++

+

+

 

+

 

KWS Ozon

2010

81,2

95,0

3,5

45,4

6

5

8

4

8

2

82

   

+

+

 

   

Look

2009

79,8

91,2

3

44,7

6

6

5

5

8

4

93

   

   

+

     

Meister

2011

84,3

94,7

2

45,2

4

5

8

6

7

8

90

+

+

   

+

 

+

 

Meteor

2007

76,7

89,1

4

39,2

4

5

8

6

5

5

88

         

+

     

Mewa o/

1998

77,1

89,0

6

45,8

5

4

8

6

7

6

92

   

+

 

+

+

 

Mulan

2008

82,0

92,6

3

42,8

4

6

6

5

6

5

91

               

Muszelka

2008

78,5

90,3

3

41,1

4

5

6

4

7

5

76

   

+

+

   

 

Nadobna

2003

76,4

91,2

2,5

38,9

6

3

7

5

6

4

100

 

 

Nateja

2007

76,7

87,3

5

45,4

6

4

7

6

7

6

103

 

       

+

 

Nutka

2001

77,0

89,0

3

43,3

5

4

7

4

8

5

100

+

 

         

Patras

2012

82,9

95,1

4

46,4

5

5

7

5

8

5

88

+

 

+

 

+

   

+

 

Platin

2012

82,8

92,7

4

40,1

5

5

7

4

8

2

93

+

 

++

+

+

+

+

 

Smaragd

2009

80,8

92,1

2

40,7

5

5

8

5

7

3

88

   

+

         

Speedway

2012

83,4

93,8

2,5

39,8

5

5

7

4

7

3

88

+

 

+

++

+

+

 

+

+

Tulecka

2012

80,7

93,7

3

43,7

6

5

4

4

7

5

98

 

+

+

+

 

+

 

grupa K

Bagou

2009

86,1

97,6

1,5

38,3

2

5

       

77

   

+

+

     

grupa C

Belenus

2009

78,9

94,9

3

38,6

3

6

7

4

   

86

+

– –

   

 

Elipsa

2011

84,1

97,9

2,5

39,8

4

5

7

5

   

79

+

 

+

 

 

Forkida

2010

77,9

89,3

4,5

46,5

3

5

5

5

   

98

 

 

 

Henrik

2010

81,7

95,3

2

44,1

4

5

8

4

   

92

 

+

+

   

+

     

Markiza

2007

78,1

90,0

4,5

43,4

 

5

7

6

   

95

+

 

+

           

Rapsodia

2003

78,5

90,4

2

40,1

 

5

7

4

   

77

+

   

+

   

 

Satyna

2004

74,0

88,3

5,5

42,2

4

3

7

5

   

92

+

 

+

– –

 

 

Komnata

(durum)

2009

48,2

59,7

2,5

48,3

           

84

+

       

 

 

o/ – ostka; plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem),

skala 9° – wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę; „+ +”, „+” – duża lub bardzo duża odporność, późne dojrzewanie; „– –”, „” – mała lub bardzo mała odporność, wczesne dojrzewanie; „puste pole” – przeciętna odporność, średni termin dojrzewania

Tabela 2. Lista zalecanych do uprawy odmian pszenicy ozimej na obszarze województw na rok 2012 (wg COBORU)

Odmiana

Dolnośląskie

Kujawsko-

pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodnio-

pomorskie

RAZEM

Mulan

B

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2012

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

 

15

Bamberka

A

 

2012

2012

 

2011

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2011

 

2012

2012

 

12

Muszelka

B

2011

2011

 

2012

2010

 

2010

2010

   

2011

2010

2011

2011

2011

2011

12

Ostroga

A

 

2010

2011

2012

 

2011

2011

 

2011

 

2011

2011

2011

 

2011

 

10

Jenga

B

   

2011

 

2011

 

2011

2010

2011

 

2011

 

2012

2011

 

2011

9

Natula

A

 

2011

2012

 

2012

2011

   

2012

2011

2011

2011

 

2012

   

9

Markiza

C

 

2010

     

2011

   

2011

2010

   

2012

2011

2010

 

7

Askalon

A

2012

   

2012

2012

           

2012

 

2012

2012

 

6

Figura

A

     

2010

 

2011

2010

   

2010

     

2010

2010

 

6

Bogatka

B

2007

 

2007

   

2007

 

2007

 

2008

           

5

Legenda

A

   

2008

   

2009

2008

2010

       

2008

     

5

Skagen

A

   

2012

 

2012

2012

     

2011

     

2012

   

5

Akteur

A

           

2010

 

2010

 

2010

 

2010

     

4

Boomer

A

2009

         

2009

       

2009

     

2009

4

KWS Ozon

B

             

2012R

   

2012R

2012R

     

2012R

4

Meteor

B

   

2010

                 

2011

2010

 

2011

4

Tonacja

A

     

2006

2006

2004

           

2004

     

4

Batuta

B

 

2009

           

2009

     

2009

     

3

Smuga

A

   

2010

       

2007

2007

             

3

Rapsodia

C

     

2006

     

2009

     

2006

       

3

Smaragd

B

2012

2012

         

2011

               

3

Wydma

A

     

2009

2011

2008

                   

3

Banderola

B

                   

2012R

2012R

       

2

Belenus

C

       

2012

                   

2012

2

Brilliant (CCA)

A

             

2009

           

2012

 

2

Julius (CCA)

B

             

2012R

             

2012R

2

Kepler

A

             

2012R

     

2012R

       

2

Nutka

B

   

2006

 

2006

                     

2

Toras (CCA)

A

             

2010

   

2009

         

2

Bockris

A

                       

2012R

     

1

Bystra

B

                     

2012

       

1

Finezja

A

                       

2009

     

1

Jantarka

B

                   

2012R

         

1

Kredo

A

                   

2012R

         

1

Kohelia

A

           

2010

                 

1

Look

B

       

2012

                     

1

Ludwig

A

     

2009

                       

1

Mewa (oś)

B

       

2006

                     

1

Mikula

C

               

2005

             

1

Nadobna

B

             

2006

               

1

Naridana

A

                       

2010

     

1

Nateja

B

           

2010

                 

1

Opus (CCA)

C

             

2012

               

1

Ostka Strzel. (oś)

A

       

2011

                     

1

Satyna

C

                 

2007

           

1

Zyta

A

       

2006

                     

1

RAZEM

 

6

8

11

9

15

11

11

16

10

8

12

12

13

10

8

7

 

 

A – pszenica jakościowa, B – pszenica chlebowa, C – pszenica pozostała (w tym pastewna); (oś) – odmiana oścista;

(CCA) – odmiana znajdująca się we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych; 2012R – odmiana wstępnie rekomendowana