Styczeń
18
08:18
Imieniny:
Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Categories
Aktualności
Nawożenie
Ochrona
Okopowe
Oleiste
Prawo
Relacje
Rynek
Technika
Zboża

Partner portalu

Prawo

Agencja podała termin składania aktualizacji wniosków

Dodane 1 września 2014 o 15:43   Źródło: arimr.gov.pl
Terminkalender
(Fot. Fotolia)

Prezes ARiMR poinformował, że w terminie od 5 września 2014 r. do 3 listopada 2014 r. należy dokonać aktualizacji danych zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy złożonych w 2011 r., 2012 r. lub w 2013 r. w ramach działania 121 “Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, zawierających zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu wojewódzkiego na dzień 23 lipca 2014 r., w sprawach które nie zostały zakończone przed dniem 4 września 2014 r. tj. nie doręczono wnioskodawcy pisma o odmowie przyznania pomocy przed dniem 4 września 2014 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 (Dz. U. z 2014 r. poz. 298 i 1137) zwane dalej rozporządzeniem.

Treść rozporządzenia, dotyczącego przedmiotowego działania, dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Obowiązek dokonania aktualizacji danych zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy dotyczy Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w 2011 r., 2012 r. lub w 2013 r. w sposób, o którym mowa w § 12 ust. 1 i ust. 1a rozporządzenia i w terminach, o których mowa w § 10 ust. 2 i § 10 ust. 3 rozporządzenia, zawierające zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu wojewódzkiego na dzień 23 lipca 2014 r., tj. wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 (Dz. U. poz. 904), znoszącego podział środków na województwa w tym działaniu. Aktualizacja dotyczy wniosków o przyznanie pomocy złożonych w sprawach niezakończonych przed dniem 4 września 2014 r. tj. wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 1137), to jest w sprawach, w których wnioskodawcom nie doręczono pisma o odmowie przyznania pomocy przed dniem 4 września 2014 r.

Wnioskodawca aktualizuje w podanym powyżej terminie dane dotyczące ustalenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz inne dane, które uległy zmianie w związku ze zmianą stanu faktycznego. Wnioskodawca może dokonać aktualizacji informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy innych niż dotyczące danych, o których mowa powyżej, w tym celów i zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli aktualizacja nie spowoduje zwiększenia kwoty pomocy.

Formularz aktualizacyjny wniosku o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją.

Formularz aktualizacyjny wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je również otrzymać w Oddziałach Regionalnych i Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeżeli formularz aktualizacyjny nie zostanie złożony w terminie od dnia 5 września 2014 r. do dnia 3 listopada 2014 r., lub wnioskodawca nie dokona aktualizacji danych dotyczących ustalenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa w tym terminie, zgodnie z § 3 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 1137), ARiMR nie przyzna pomocy.

Dokumenty dotyczące aktualizacji danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy osobiście albo przez upoważnioną osobę. Dokumenty te można złożyć osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR w województwie, na terenie którego znajduje się Oddział Regionalny Agencji, w którym został złożony wniosek.

Z chwilą złożenia formularza aktualizacyjnego wniosku o przyznanie pomocy, ARiMR wydaje potwierdzenie jego złożenia zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią ARiMR oraz podpisane przez osobę przyjmującą formularz aktualizacyjny.

Po aktualizacji danych, wnioski o przyznanie pomocy zostaną uszeregowane w kolejności wynikającej z liczby punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji. Powstanie jedna ogólnopolska lista przysługiwania pomocy obejmująca wnioski złożone w latach 2011-2013. Wnioski złożone w 2011 r. w naborze dotyczącym restrukturyzacji sektora mleczarskiego będą ocenione według tych samych kryteriów wyboru operacji co wnioski złożone w innych naborach. Ponadto, określono minimalną liczbę punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji, od uzyskania której uzależnione będzie przyjęcie wniosku do finansowania (minimum 3,5 pkt).

Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wnioski o przyznanie pomocy, które zostały zaktualizowane zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 1137) w terminie określonym w niniejszej informacji.

Pomoc przysługuje według liczby punktów przyznanych poszczególnym operacjom na podstawie kryteriów wyboru operacji, określonych w rozporządzeniu, w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów. Kolejność ta jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, które zostały zaktualizowane, a w przypadku:

  •  gdy głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest trzoda chlewna, na podstawie średniej rocznej liczby sztuk, obliczonej za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., na podstawie zdarzeń zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych do dnia 31 lipca 2014 r.,
  • operacji związanych z ogółem zabiegów stosowanych w gospodarstwie na trwałych użytkach zielonych, jeżeli ich powierzchnia w danym gospodarstwie stanowi co najmniej 30 % użytków rolnych i nie mniej niż 5 hektarów, na podstawie powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanej w 2014 r. we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej.

Jeżeli wniosek nie zawiera danych niezbędnych do ustalenia kolejności, o której mowa wyżej, nie przyznaje się punktów.

Pomoc przysługuje do wysokości środków określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla działania “Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Prezes Agencji, niezwłocznie po ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy.
Pomoc zostanie przyznana, pod warunkiem zakończenia realizacji operacji i złożenia wniosku o płatność ostateczną w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Informacje na temat działania 121 “Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 20072013 udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl.

Ostatnio dodane:

Komentarze

Styczeń, 2019

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Nd

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Brak wydarzeń w wybranym dniu