Styczeń
19
07:42
Imieniny:
Erwiny, Henryka, Mariusza
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Categories
Aktualności
Nawożenie
Ochrona
Okopowe
Oleiste
Prawo
Relacje
Rynek
Technika
Zboża

Partner portalu

Prawo

Modernizacja gospodarstw rolnych – zmienione rozporządzenie

Dodane 1 września 2014 o 10:47   Źródło: minrol.gov.pl
Ład i porządek są atutami mistrzowskiego gospodarstwa
(Fot. M. Kurantowicz-Gołuńska)

W dniu 27 sierpnia br. opublikowane zostało w rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U z 2014 r. poz. 1137 ).

Rozporządzenie określa:

1) dodatkowe kryteria wyboru operacji, preferujące projekty:

a) przyczyniające się do poprawy warunków ochrony środowiska naturalnego,

b) dotyczące zabiegów stosowanych w gospodarstwie na trwałych użytkach zielonych (TUZ), jednakże pod warunkiem iż wielkość powierzchni TUZ nie zmieni się bądź też ulegnie zwiększeniu,

c) realizowane w gospodarstwie, w którym głównym kierunkiem produkcji jest trzoda chlewna,

2) minimalną liczbę punktów, której uzyskanie stanowi warunek przyznania pomocy.

W celu przyspieszenia tempa kontraktacji środków w ramach działania rozporządzenie wprowadza nowe terminy:

a) na usunięcie przez wnioskodawcę braków we wniosku o przyznanie pomocy (14 dni zamiast 21 dni),

b) na wniesienie przez wnioskodawcę prośby o przywrócenie terminu wykonania czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy (14 dni zamiast 45 dni),

oraz znosi możliwość występowania przez wnioskodawcę z prośbą do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przedłużenie terminu wykonania określonej czynności w toku postępowania.

Ponadto rozporządzenie określa sposób postępowania z wnioskami złożonymi w naborach w latach 2011-2013, na sfinansowanie których zabrakło środków w limitach wojewódzkich. Przepisy nakładają na wnioskodawców, którzy złożyli ww. wnioski, obowiązek dokonania aktualizacji danych zawartych w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy i określają:

a) termin, w którym należy dokonać aktualizacji – dzień rozpoczęcia i zakończenia terminu zostanie podany na stronie internetowej administrowanej przez Agencję,

b) formę – na formularzu udostępnionym przez Agencję,

c) zakres aktualizacji danych – w szczególności dane dotyczące wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz inne dane, które uległy zmianie w związku ze zmianą stanu faktycznego,

d) miejsce i sposób złożenia aktualizacji danych – osobiście albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, w którym został złożony wniosek albo za pośrednictwem biura powiatowego Agencji w województwie, na terenie którego znajduje się oddział regionalny Agencji, w którym został złożony wniosek.

Brak aktualizacji wniosku w zakresie wielkości ekonomicznej gospodarstwa lub nieprzekazanie do Agencji formularza aktualizacyjnego w wyznaczonym terminie skutkować będzie odmową przyznania pomocy.

Po aktualizacji danych, wnioski o przyznanie pomocy zostaną uszeregowane w kolejności wynikającej z liczby punktów przyznanych z uwzględnieniem dotychczasowych i nowych kryteriów wyboru operacji.

W związku ze zbliżającym się terminem wyznaczonym na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną (30 czerwca 2015 r.) konieczne jest przekazywanie kompletnych i poprawnie wypełnionych formularzy aktualizacyjnych oraz jak najszybsze uzupełnianie ewentualnych braków we wnioskach, co umożliwi sprawna ocenę wniosku i zawarcie umowy przyznania pomocy.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia

Ostatnio dodane:

Komentarze

Styczeń, 2019

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Nd

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Brak wydarzeń w wybranym dniu