Styczeń
18
03:01
Imieniny:
Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Categories
Aktualności
Nawożenie
Ochrona
Okopowe
Oleiste
Prawo
Relacje
Rynek
Technika
Zboża

Partner portalu

Prawo

Nowy system płatności bezpośrednich

Dodane 1 sierpnia 2014 o 10:18   Źródło: minrol.gov.pl
euro
(Fot. Fotolia)

W trakcie wczorajszej konferencji w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie minister Marek Sawicki przedstawił przyjęty w tym tygodniu przez Kierownictwo MRiRW nowy system płatności bezpośrednich na lata 2015-2020. Wstępna propozycja systemu została w lipcu br. poddana szerokim konsultacjom społecznym, a propozycje przesłane przez 141 ich uczestników zostały wzięte pod uwagę w końcowym opracowaniu.

Proponujemy system, który dla rolników aktywnych, produkujących i wiążących się z rynkiem, daje szansę na uzyskanie dopłat nawet powyżej 700 euro – powiedział minister Marek Sawicki podczas konferencji zorganizowanej przy okazji wizyty na Ziemi Wielkopolskiej. Rozwiązania te będą dzisiaj przekazane Komisji Europejskiej.

W latach 2015–2020 średnia płatność na hektar wyniesie ok. 246 euro. To niewiele mniej, niż w UE obecnie, ponieważ średnia unijna wynosi 251 euro i należy pamiętać, że w najbliższych latach będzie malała – poinformował minister Sawicki.

Opracowane przez ministerstwo systemowe rozwiązania w zakresie płatności bezpośrednich dla Polski na lata 2015–2020 w pełni wykorzystują możliwości, jakie dają nowe unijne ramy prawne w zakresie uwzględnienia krajowych celów rozwojowych. Jest to istotne, ponieważ prawie 75% z 32,09 mld EUR środków unijnych dla Polski w ramach WPR 2014–2020 stanowią środki na płatności bezpośrednie (23,49 mld EUR) .

Ministerstwo dąży do jak najlepszego wykorzystania płatności bezpośrednich do realizacji krajowych celów strategicznych, w tym celów Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, przyjętej przez Rząd w kwietniu 2012 r., w szczególności, w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, wzrostu produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, a także ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu.

Proponowane rozwiązania pozwolą skutecznie i efektywnie wykorzystać dostępne środki unijne na rzecz dostarczania konsumentom w Polsce i całej Unii Europejskiej zdrowej i wysokiej jakości żywności w sposób uwzględniający potrzeby restrukturyzacji i modernizacji sektora rolno-żywnościowego, a także wymogi środowiska naturalnego w Polsce. Będzie to możliwe poprzez szczególne wsparcie aktywnych małych i średnich gospodarstw rolnych, które mają realne szanse na rozwój w warunkach globalizacji rynków i zmian oczekiwań konsumentów.

TabelaCelowi temu służyć będzie przesunięcie 25% koperty II filaru na lata 2015–2020, tj. 2,34 mld EUR, zwiększające pierwotną pulę środków na płatności bezpośrednie do 23,49 mld EUR. Środki finansowe uzyskane w wyniku tego przesunięcia będą w większości (około 73%) przeznaczone na finansowanie dodatkowej płatności dla małych i średnich gospodarstw (płatność dla „pierwszych hektarów” z przedziału od 3,01 ha do 30 ha, w każdym gospodarstwie). Na płatność dodatkową przeznaczone zostanie 8,3% krajowej koperty finansowej (ok. 280 mln EUR rocznie). Stawka tej płatności wyniesie ok. 41 EUR/ha. Szacuje się, że płatność dodatkowa trafi do ok. 920 tys. gospodarstw, co stanowi ok. 68% całkowitej liczby beneficjentów płatności bezpośrednich w Polsce.

Podobny, prorozwojowy efekt będzie miała zaplanowana płatności dla młodych rolników, na którą zamierza się przeznaczyć 2% (maksymalny odsetek dopuszczony przepisami unijnymi) rocznej koperty krajowej, czyli ponad 67 mln EUR rocznie. Płatność dla młodych rolników będzie miała postać płatności powierzchniowej, a jej stawka wyniesie 25% średniej krajowej płatności na hektar, czyli ok. 62 EUR/ha. Płatność będzie przyznawana do powierzchni nie większej niż 50 ha. Szacuje się, że do płatności tej kwalifikować się będzie corocznie ok. 110 tys. rolników.

Polska w pełni wykorzysta także możliwość przeznaczenia 15% koperty krajowej, tj. ponad 500 mln EUR rocznie, na płatności związane z produkcją. Prawie dwie trzecie z tej kwoty będzie skierowane na wsparcie średniej wielkości stad bydła, krów, owiec i kóz, a pozostałe środki na wsparcie upraw roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich, pomidorów, ziemniaków skrobiowych, chmielu, konopi i buraków cukrowych. Dzięki tej formie płatności proces restrukturyzacji tych sektorów będzie przebiegał w bardziej zrównoważony sposób, pełniej wykorzystane będą zasoby pracy i ziemi oraz zachowana zostanie różnorodność rolnictwa we wszystkich regionach kraju.

Nowym elementem systemu, obowiązkowym w całej UE, na który przeznaczone zostanie 30% środków, będzie płatność na zazielenienie (greening), uzależniona od spełnienia wymagań w zakresie dywersyfikacji upraw, utrzymania trwałych użytków zielonych oraz przeznaczenia części powierzchni na cele proekologiczne. Przyjęte rozwiązania krajowe w tym zakresie pozwolą rolnikom na zaliczenie do obszarów proekologicznych wszystkich elementów przewidzianych w rozporządzeniach UE, co zminimalizuje ryzyko dodatkowych obciążeń dla gospodarstw. Szacuje się, że stawka płatności za zazielenienie wyniesie ok. 74 EUR/ha.

Preferencje dla małych i średnich gospodarstw rolnych, zarówno w płatności dodatkowej jak i płatności związanej z produkcją, w powiązaniu z planowanymi działaniami PROW 2014-2020 (m. in. „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”, „Premia dla młodych rolników”) pozwolą zachować ich różnorodność i wielofunkcyjność i ułatwią dywersyfikację przychodów, w tym poprzez sprzedaż bezpośrednią.

Nowy system płatności bezpośrednich będzie komplementarny z pozostałymi formami unijnego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym z:

  • działaniami restrukturyzacyjnymi w PROW 2014-2020, m.in. instrumentem wyjścia dla małych gospodarstw, wsparciem dla młodych rolników i na rzecz restrukturyzacji;
  • działaniami rolno-środowiskowymi nowego PROW 2014-2020 (ich komplementarność z wymogami zazielenienia) oraz wsparciem dla ONW;
  • zmianami w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych, ze szczególnym wsparciem tworzenia organizacji producentów rolnych i ich zrzeszeń mających na celu wzmacnianie pozycji rolników w łańcuchu marketingowym oraz rozbudowanie instrumentów zarządzania rynkami w sytuacji kryzysowych,
  • planowanym w programach operacyjnych Polityki Spójności wsparciem reorientacji zawodowej rolników i członków ich rodzin.

Pomimo wielu nowych elementów wybierano rozwiązania możliwie proste i oparte o obiektywne i weryfikowalne procedury, co jest ważne nie tylko z punktu widzenia beneficjentów, ale także kosztów administracyjnych. Z tego względu zaproponowano m.in., aby rolnicy uzyskujący w ramach płatności bezpośrednich do 1250 euro byli objęci systemem dla małych gospodarstw, zwalniającym z dodatkowych kontroli w zakresie zazielenienia i wzajemnej zgodności.

Ostatnio dodane:

Komentarze

Styczeń, 2019

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Nd

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Brak wydarzeń w wybranym dniu